Vårt erbjudande

Lärosäten

Vi ser det som vår uppgift att stärka vetenskapens roll i samhället eftersom vi är övertygande om att beslut om vår gemensamma framtid bör vila på väl underbyggd kunskap. 

Vår erfarenhet av vetenskapskommunikation och breda bakgrund från forskarvärlden gör att vi förstår forskarens – såväl som olika målgruppers – förutsättningar och behov. Det betyder att vi kan jobba självständigt och effektivt, bidra med rekommendationer och nya infallsvinklar och stötta hela vägen från idé till leverans och uppföljning.

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

 • Vi hjälper dig att välja rätt aktiviteter med hjälp av en strategisk analys för spridningen av din forskning i syfte att nå övergripande målsättningar.
 • Vi tar fram grafiska manér och ritar figurer och grafik som presenterar forskning på ett enhetligt och tydligt sätt gentemot valda målgrupper.
 • Vi hjälper dig att bygga, designa och ta fram innehåll till nya och existerande webbplatser utifrån din organisations eller projekts målsättningar och behov. Vi stöttar även med support, löpande utveckling och internutbildning inom webbproduktion.
 • Vi medverkar i ansökningsprocessen från paketering av idé till kvalitetssäkring av kommunikationsinsatserna. Detta gör det lätt för bedömningsgruppen att både förstå och finansiera ditt projekt.
 • Vi delar gärna med oss av vår kunskap och erfarenhet av att bygga relationer och möjliggöra samarbeten mellan olika sektorer. Kommunikation är ofta den nyckel du behöver för att realisera större samverkansprojekt.

Exempel på uppdrag med lärosäten

Årets tio viktigaste klimatinsikter
Beslutsstöd till politiker och andra samhällsaktörer genom att sammanfatta årets tio viktigaste vetenskapliga klimatinsikter.

Ett verktyg för resursanvändning och cirkularitet
Ser resurser i det som tidigare setts som avfall för att skapa cirkularitet inom avfalls- och sanitetssektorn.

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund
Sammanför världens största fiskeföretag för en hållbar produktion och friska hav.

Från papper och penna till digital lagring av forskningsdata
Erbjuder en app för att underlätta och kvalitetssäkra datainsamling i fält för bättre förståelse för forskning om sjöfåglar.

Vi bidrar med rekommendationer, nya infallsvinklar och stöttar hela vägen från idé till leverans och uppföljning.

Kultur och samhälle

Kultur- och civilsamhället är viktiga aktörer för att vi ska kunna ställa om samhället. 

Föreningar och organisationer utgör samlingsplatser för kunskapsspridning, dialog, nätverkande, inkludering, tillitsskapande, aktivering, engagemang och mycket mer. Vi hjälper till med strategisk rådgivning, produktion och paketering av vetenskapligt baserat innehåll för både enskilda organisationer och inom större samverkansprojekt.

Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

 • Vi stöttar er i framtagande av kommunikationsstrategier och planer för projekt eller hela verksamheter. 
 • Vi hjälper er att paketera och sprida komplexa frågor på vetenskaplig grund till era målgrupper.
 • Vi håller workshops och utbildningar om hållbarhets- och samverkanskommunikation med era medarbetare och/eller medlemmar. 
 • Vi bygger webbplatser, tar fram grafiska profiler, formulerar budskap och skriver texter. 
 • Vi är er partner från idé och finansiering till genomförande och utvärdering av innovativa projekt. 
 • Vi bygger broar mellan olika samverkansaktörer. 

Exempel på uppdrag inom kultur- och civilsamhället

En samlingsplats för nyheter, forskning och fakta om havet
Främjar engagemanget och intresset för havsmiljöfrågor genom att erbjuda nyheter, forskning och fakta om havet.

Mat för ett friskare hav
Återintroducerar underutnyttjade arter i det svenska köket för att bidra till ett friskare hav.

Vi kommunicerar hållbar systemomställning på ett vetenskapligt kvalitetssäkrat och lättillgängligt sätt

Företag

Näringslivets omställning till ett mer hållbart företagande är avgörande för både den egna verksamhetens överlevnad och för att nå de globala målen. 

Här är det avgörande att förändringar i affärsmodeller görs på vetenskaplig grund och förankras internt. Därför stöttar vi er på er interna förändringsresa. Med vår sakkunskap om hållbarhetsfrågorna och med vår förmåga att paketera dessa frågor på ett tillgängligt sätt kan vi underlätta er förändringskommunikation. 


Exempel på vad vi kan hjälpa er med:

 • Vi tar fram grafiskt tilltalande, tillgängliga och engagerande handlingsplaner och presentationer för hur er verksamhet kan bidra till en hållbar omställning.
 • Vi hittar och paketerar relevant forskning som understödjer er omställningsprocess. 
 • Vi ser över grafiskt tilltal och tonalitet för att utbilda och inkludera hela organisationen
 • Vi matchar ihop er med andra aktörer och hittar gemensamma samverkansprojekt för att öka innovationstakten och 

Exempel på uppdrag med företag

Global samverkan för hållbart fiske på vetenskaplig grund
Sammanför världens största fiskeföretag för en hållbar produktion och friska hav.

En egen plats för Östersjön
Erbjuder en fysisk plats för att väcka engagemang och öka kunskapen om forskning och vetenskap om Östersjön.

Strategic transformation towards sustainable business
It is crucial for companies to understand the importance of a sustainable transformation in order to identity the opportunities therein.

Omställningen till en mer hållbar värld angår oss alla.

Samverkan

Omställningen till en mer hållbar värld angår oss alla. Utmaningarna är sektorsövergripande och lösningar behöver därför skapas tillsammans – i samverkan. 

Men att samarbeta över sektorer kan vara utmanande. Olika förutsättningar, motiv, mål , verklighetsuppfattningar och till och med språk kan vara utmanande och sätta käppar i hjulet.  Vi har över 20 års erfarenhet av att initiera, facilitera, söka finansiering och koordinera samverkansprojekt, för det är tydligt att det ofta behövs en oberoende part för att möjliggöra effektivt samskapande.

Exempel på vad vi kan hjälpa till med:

 • Vi utvecklar och paketerar projektidéer samt bistår i att hitta finaniseringsmodeller
 • Vi hjälper er att hitta rätt samverkanspartners utifrån syften och målsättningar
 • Vi leder processer, faciliterar möten och stöttar i samverkanskommunikationen
 • Vi tar fram spridningsplaner och tar fram innehåll och kommunikationsprodukter för era samverkansprojekt